ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN  

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Prachtlijf haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn. 

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Prachtlijf heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Prachtlijf zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Prachtlijf.  

1.3 Prachtlijf: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 74181572 levert Prachtlijf diensten op het gebied van consultancy, trainingen, workshops, social media en websites.  

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Prachtlijf haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Prachtlijf kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.  

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.   

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Prachtlijf.   

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.  

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.   

2.4 Prachtlijf behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.  

 

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING  

3.1 Offertes van Prachtlijf zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Prachtlijf is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoud Prachtlijf zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Prachtlijf te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.   

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Prachtlijf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom. 

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Prachtlijf dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging. 

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Prachtlijf uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Prachtlijf., conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Prachtlijf. een aanvang is gemaakt. 

 

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT 

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Prachtlijf de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

   

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING 

5.1 Prachtlijf zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Prachtlijf niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

 

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

6.1 Alle aanbiedingen van Prachtlijf hebben een geldigheidstermijn van 14 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Prachtlijf is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 14 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Prachtlijf zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden. 

 

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Prachtlijf overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Prachtlijf verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Prachtlijf. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Prachtlijf nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Prachtlijf daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Prachtlijf op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Prachtlijf.

 

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van Prachtlijf staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Prachtlijf voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn vrijgesteld van BTW, inclusief van overheidswege opgelegde heffingen en inclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN 

9.1 Het honorarium van Prachtlijf en de door haar aan opdrachtgever door belaste kosten, worden door Prachtlijf steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Prachtlijf kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel het bedrag in termijnen worden gefactureerd. 

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Prachtlijf over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Prachtlijf worden opgeschort, dit zonder dat Prachtlijf. dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Prachtlijf in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Prachtlijf of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Prachtlijf te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Prachtlijf gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Prachtlijf plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Prachtlijf gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

 

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Prachtlijf toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan geldt de annuleringsvoorwaarde dat er extra kosten in rekening worden gebracht als dit niet 24 uur van tevoren wordt aangegeven. 

 

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coaching uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Prachtlijf desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 Prachtlijf mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Prachtlijf houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Prachtlijf en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Prachtlijf geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Prachtlijf nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Prachtlijf rust slechts een inspanningsverplichting (zie tevens artikel 5).

13.3 Prachtlijf is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus. In geval van opgelopen complicaties is Prachtlijf. niet verantwoordelijk en zullen cliënten doorgestuurd worden naar een huisarts, arts of paramedicus.

13.4 Prachtlijf is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Prachtlijf geleverde diensten.

 

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Prachtlijf voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Prachtlijf. Datzelfde geldt ook voor de door Prachtlijf uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Prachtlijf. Op alle door Prachtlijf ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

 

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 Prachtlijf is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Prachtlijf houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN 

16.1 Prachtlijf behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Prachtlijf.

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing. 

16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.  

16.4. Prachtlijf is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe cliënten.